Ako pracuje Eco Water

Pre správny názov tejto technológie na úpravu vody, by bolo lepšie použiť fyzikálna alebo elektrolytická úprava vody. Znamená to, že elektrochemické reakcie, ktoré vznikajú vplyvom pôsobenia katódy a anódy umiestnenej v elektrolyte, menia štruktúru minerálov obsiahnutých vo vode. Eliminácia usádzovania vodného kameňa a to hlavne Ca a Mg, je zaujímavá pre ľudí z dôvodu úspory energií a predĺženia životnosti vodovodných potrubí a prístrojov používajúcich vodu, pri zachovaní všetkých vlastností zdravej pitnej vody.

Priebeh procesu

Galvanická úprava vody Eco Water MWD pracuje na elektrochemickom princípe, keď počas pretekania vody zariadením, vzniká rozdiel potenciálov vo vode 0,7-1 Volta.
Popri tom sa do vody z titán - zinkovej anódy uvoľňujú voľné ióny zinku. Vápnik rozpustený vo vode (Ca+2), ktorý je hlavnou príčinou zanášania potrubí a výmenníkov tepla vodným kameňom, sa nachádza vo vode ako hydrogén uhličitan vápenatý Ca(HCO3)2.

Vplyvom hydrodynamiky vody a zmenou teploty vody sa hydrogén uhličitan vápenatý rozkladá na oxid uhličitý a málo rozpustný uhličitan vápenatý (kalcit). Kalcit sa vo vode rozpúšťa na CO3 a Ca+2. Anión CO3 sa viaže s katiónmi zinku Zn+2, pričom vzniká uhličitan zinočnatý ZnCO3. Z kalcitu CaCO3 kryštalizujúcom v trigonálnej sústave vzniká aragonit CaCO3 , kryštalizujúci v rombickej sústave. Aragonit je vyplaviteľný z vodného systému.

Toto prebieha, iba ak je výrobok galvanickej úpravy vody vhodne konštrukčne vyrobený. Náš výrobok Eco Water MWD spĺňa tieto podmienky. Aragonit počas ďalšieho transportu potrubím má aj brúsny efekt na existujúci vodný kameň v potrubí, spôsobený prietokom vody. Voľné anióny zinku majú tendenciu spájať sa s už usadeným katiónovým vápnikom a tým usadeniny vápnika a zlúčenín vápnika vyplavovať z vodného systému.

Ďalším pozitívnym efektom je pretváranie povrchových zaoxidovaných vrstiev kovu pomocou redukčných reakcií zinku. Existujúce vrstvy vodného kameňa a hrdze sú kontinuálne odbúravané v mikroskopických množstvách a vo forme roztoku sú vyplavované zo systému. Po odstránení nánosov vodného kameňa sa postupne vytvorí ochranná protikorózna vrstva na povrchu potrubia - magnetit, čo má za následok zastavenie ďalšej korózie systému.

Životnosť a prevádzka


Životnosť prístroja Eco Water MWD je determinovaná tvrdosťou vody, vplyvom koncentrácie CO2 vo vode a pH vody. Pri nadmerne zvýšenej tvrdosti vody a kyslej vode pod 6,5 je zinková anóda odbúravaná rýchlejšie, čím sa znižuje životnosť prístroja.

Zdieľanie s priateľmi

Vyhľadávanie

Často kladené otázky

Ako by pomohol váš prístroj pri použití bazéna?
Je možné inštalovať zariadenie Eco Water doma? Kde sa inštaluje?
V akom odstupe od vodomera by sa mal Eco Water namontovať?
Ako sa zmení tvrdosť vody, ak má na svojom vstupe tvrdosť 26 °DH?
Je zařízení Eco Water vhodné pro vaření?